ANA KONULAR

Konu Başlıkları (Çocuk & Erişkin hastada)

 • Patogenezden fenotiplere
 • Klinik ve laboratuar astım tanısında neler söylüyor
 • Astım tedavisi: Güncel rehberler ışığında tartışıyoruz
 • Ağır astım: Ağır astımı tanıyalım Konvansiyonel tedaviler yeterli mi?
 • Ağır astımı tedavi için çalışıyoruz: Güncel ve yenilikçi tedaviler
 • Astım tedavisinde biyolojik ajanı nasıl seçelim? Şiddetli astımda; İpuçları ile yola çıkıyoruz tam hedeften vuruyoruz!
 • Ağır astımda biyolojiklerle remisyona ulaşılabilir mi?

 • Kronik ürtiker tanıması zor mu?
 • Her kaşıntı döküntüye ürtiker diyelim mi?
 • Kronik ürtiker tedavisinde antihistaminikler: Hangisi, ne zaman nereye kadar?
 • Kronik ürtiker tedavisinde biyolojik ajanlarla tedavide neredeyiz?
 • İzole histaminerjik anjioödem tanı ve tedavisi
 • Atopik dermatit etiyopatogenezinde deri ve immün sistem
 • Atopik dermatit tedavisinde nemlendiricilerin rolü
 • Atopik dermatit tedavisinde topikal steroidler ve steroid dışı topikal tedaviler
 • Atopik dermatit tedavisinde biyolojik ajanlar
 • Deri allerjilerinde sitotoksik ilaçlardan biyolojik ajanlara tedavi yaklaşımları

 • Yeni rehberler ışığında alerjik rinit güncel tanı ve tedavisi
 • Sistemik alerjiden lokal allerjiye tedaviyi etkiler mi?
 • Nonallerjik rinit: güncel yaklaşım
 • Allerjik rinit tedavisinde nazal tedaviler: lavaj, steroid, antihistaminik tedavilerin nazal kullanımı
 • Nazal polipozis ve biyolojik ajanlar
 • EGPA ve tedavi seçenekleri

 • Anafilakside güncel rehberlere göre tanı ve tedavide neler değişti
 • Anafilaksi tedavisinden yenilikler ve güçlükler
 • Geç anafilaksiye tanısal yaklaşım, tanı ve tedavide son gelişmeler
 • Mast hücre hastalıkları &Anafilaksi
 • Anafilakside adrenalin otoenjektör kime, ne zaman uygulanmalı?

 • Besin allerjisi önlenebilir mi
 • Besin alerjisinde tanı yöntemleri; deri prik, spesifik IgE ve bileşene dayalı tanı yöntemleri
 • Kimde non IgE besin allerjisi düşünülmeli
 • Çoklu besin allerjisi ve yönetimi
 • Anne sütü oligosakkaritleri
 • IgE ve non IgE inek sütü allerjisi olan çocukta beslenme ve mama seçimi? Hangi durumda hangi mama?

 • İdiopatik izole anjioödem: tanı ve tedavi yaklaşımı
 • Herediter anjioödem etiyopatogenez, klinik ve tanısı : tanımak hayat kurtarır
 • Herediter anjiyoödemi (tip1, tip2, tip 3) yönetimi Hererediter anjiyoödemde hangi hastada hangi tedavi
 • Herediter anjioödem tedavisinde güncel yaklaşımlar

 • İlaç alerjisi tanısında in-vivo ve in-vitro testler
 • İlaç alerjilerinde Ne zaman desensitizasyon ? ne zaman premedikasyon
 • Önemli Hastalık Gruplarında İlaç Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları Sıklığı ve Yönetimi
 • İlaş allerjileri tanısında ufuk açan yöntemler: Yeni tanı testleri ne kadar ulaşılabilir

 • Sık hastalanan çocuk ve erişkine yaklaşım
 • Hipogamaglobulineminin değerlendirilmesi
 • Mikrobiyata ve primer immün yetmezlikler
 • İmmün yetmezlikte otoimmünite tedavisi
 • Primer immünyetmezlik tarama tesleri: güncel durum
 • Primer İmmün yetmezliklerde hedefe yönelik tedaviler ve kullanım alanları
 • İmmünglobulin replasman tedavisi: intravenöz ve subkutan
 • IVIG ne zaman nerede ne kadar?

 • Alerjen immunoterapi endikasyonlar ve allerjen seçimi
 • Allerjen immünoterapide uygulama yolları: subkutan ve oral immunoterapi
 • Alerjen immunoterapi ürünleri ve özellikleri: Aköz, Depo, Ekstrakt, Peptid, Adjuvanlar
 • Arı alerjisi ve allerjen immunoterapi
 • Allerjen immunoterapide yeni endikasyonlar
 • İmmunotearpinin uzun dönem etkinliği

 • Türkiye bitki örtüsü, allerjenik polenli bitkilerin çoğrafik dağılımı ve etkileyen faktörler
 • Deri delme testinde kullanılacak test üretimi
 • Küresel iklim değişikliğine kentsel peyzajın adaptasyonu ve alerji

 • Alerjik hastalıklarda bileşene dayalı tanı yöntemlerinin kullanımı
 • Moleküler allerji testleri: allerji tanısında ve tedavisinde yeni ufuklar
 • Bazofil aktivasyon testleri
 • Patch test ve intradermal testlerin alerjik hastalıkların tanısında yeri
 • Allerji ve İmmünolojide Hücre ve Moleküler Temelli Testler
 • Primer İmmün Yetersizliklerde Hücresel ve Moleküler Tanıya Yaklaşım
 • Nazal ve bronş povokasyon testleri: Rutin kullanbilir miyiz?
 • Solunum fonksiyon testleri: A’dan Z’ye yenilikler yeni cihazlar tanıyı kolaylaştırır mı?