• Gün
 • Saat
 • Dakika

Ana Konular

 • Alerjik hastalıklar ve çevre
 • Alerjik hastalıklarda bileşene dayalı tanının yeri
 • Epitel bariyer fonksiyonu ve doğal immünite
 • Biyolojik ajanların yeri: astm, ürtiker, atopik dermatit, besin alerjilerinde
 • Atopik dermatit çocuk ve adölesanda tanı, tedavi, izlem
 • Atopik dermatitte doğru nemlendirme
 • Ağır atopik de ayırıcı tanısı
 • Atopik dermatitte steroid dışı tedaviler
 • Kronik ürtiker tanı, tedavi, izlemi, rehberler ne diyor?
 • Kronik ürtikerde hangi antihistaminik?
 • Fiziksel ürtikerlere yaklaşım
 • Döküntü ile gelen hasta ürtiker mi? Değilse ne olabilir?
 • Tedaviye yanıtsız kronik ürtiker
 • İzole anjiyoödem ne zaman histaminerjik? Ne zaman bradikininerjik?
 • Herediter anjiyoödem patogenezinde yenilikler
 • Çocukta herediter anjiyoödem
 • Herediter anjiyoödemi (tip1, tip2, tip 3) nasıl yönetelim?
 • Hererediter anjiyoödemde hangi ilacı kime ne zaman verelim?
 • Besin yükleme testleri, IgE aracılı, non IgE aracılı ve miks tipte
 • Non-IgE besin alerjilerinde (proktokolit ve enterokolit için) fenotipler
 • Kuruyemiş alerjileri
 • Erişkinde besin alerjileri
 • Besin immünoterapisi
 • İnek sütü alerjisinde hangi formula yı kullanmalıyım? Elementer/ tam hidrolize/ yarı hidrolize mamalar
 • Anne sütü oligosakkaritleri
 • Eozinofilik özefajit ve diğer eozinofilik GIS hastalıkları
 • Besin alerjisinde bileşene dayalı tanı
 • Polen-besin alerjisi alerjisi sendromu
 • Bütün yönleriyle Anafilaksi
 • Anafilakside tedavi ve izlem
 • Anafilakside adrenalin otoenjektör kime, ne zaman uygulanmalı?
 • Mast hücre hastalıkları, çocukta, erişkinde
 • Alerjen İmmünoterapide güncel bilgiler
 • İmmünoterapide doğru izlem
 • Hangi tip Venom İT’sini uygulamalıyım?  Venom İT’ni  ne zaman  sonlandırmalıyım?
 • Venom immünoterapisinin uzun dönem etkinliği
 • Alerjik rinitin doğru tedavisi, hastalara ne anlatılmalı
 • Ne zaman Kronik rinosinüzit ve/veya nazal polip düşünmeliyim? Nasıl tedavi etmeliyim
 • Sık hastalanan çocukta ne zaman immün yetmezlik düşünmeliyim?
 • Primer immün yetmezliklerin tedavisinde immünglobülin kullanımı
 • Erişkinde immün yetmezlikler
 • İmmün yetmezliklerin enfeksiyon dışı prezentasyonları
 • İlaç alerjilerinde sınıflama
 • İlaç alerjisi tanısında in-vivo ve in-vitro testler
 • İlaç alerjilerinde Ne zaman desensitizasyon ? ne zaman premedikasyon
 • Penisilin ve diğer beta laktam alerjileri
 • Nonsteroid antiinflamatuvar ilaç alerjilerinde fenotipler:  çocukta, erişkinde
 • İlaç alerjilerinde patogenez, Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4
 • Ağır kutanöz ilaç alerilerinde tanı, ayırıcı tanı
 • Ağır kutanöz ilaç alerilerinde tedavi nasıl ve nerede olmalı?
 • Ağır kutanöz ilaç alerjilerinde uzun dönem izlem
 • Sık bronşiolit geçiren çocukta ne zaman astım düşünmeliyim?
 • Kronik öksürük de tanı nedir? çocuk ve erişkin de
 • Astımda farklı rehberler ne diyor? Çocukta, erişkinde
 • Hafif-orta astımda tedavi nasıl olmalı
 • Astım tedavisinde basamak inmenin incelikleri
 • Beş yaş altında ağır astım tanısını nasıl koyarız?
 • Ağır astım da hangi biyolojik ajanı kime, ne kadar süre vermeliyim?